Przeprowadzenie sprawdzianu testowego wymaga przygotowania odpowiedniej liczby pytań testowych, a następnie sprawdzenia odpowiedzi i wyciągnięcia wniosków dydaktycznych. Przy pomocy systemu "Testy" można wydrukować formularze odpowiedzi (uniwersalne lub imienne), sprawdzić karty odpowiedzi, przeprowadzić wszelkie niezbędne analizy dydaktyczne, wystawić oceny i wydrukować wyniki. Dla grupy 350 prac po 100 pytań każda, wszystko to może trwać nie dłużej niż 2 godziny (w tym skanowanie prac to zaledwie 15 minut).


» Historia zmian w kolejnych wersjach programu TESTY

Przykładowa karta testowa: » Nowy formularz

W wersji 5.2 wprowadzono nowy typ formularza - szkolnego z możliwością kodowania przez ucznia symbolu miasta, symbolu szkoły, klasy i numeru z dziennika. Formularze takie przeznaczone są głównie dla samorządów badających osiągnięcia w swoim regionie, twórców ogólnopolskich konkursów i olimpiad.. Użytkownik może sam wybrać odpowiednie dla swoich potrzeb pola kodowania umieszczone na formularzu.

» Karta do 100 pytań

Opinie użytkowników:
» CKU w Białymstoku » Sprawdziany testowe | » Egzaminy | » Egzaminy wstępne Uniwersytetu Gdańskiego | » Egzaminy językowe

» Ogólnie o programie
» Możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb
» Analiza zadań testowych
» Wygodne, szybkie i bezbłędne sprawdzanie kart odpowiedzi
» Wynik testu jest natychmiast automatycznie wpisywany do bazy danych
» Wyniki testu gotowe są zaraz po zakończeniu sprawdzania prac
» Po wystawieniu ocen można skorygować skalę
» Wszystkie wyniki mogą być szybko i estetycznie wydrukowane


» Pracownia Badania Efektów Edukacyjnych GUMed

Ogólnie o programie

 • Program "Testy" pozwala szybko i bezbłędnie sprawdzić duże ilości kart testowych. (350 na godzinę)
 • Karty testowe może tanio (poniżej kosztu kserokopii) wydrukować każdy zakład poligraficzny.
 • Wprowadzone mechanizmy kontrolne eliminują do minimum możliwość pomyłek często popełnianych przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie testu.
 • Dzięki wszechstronnej analizie jakości zastosowanych pytań, można wykryć błędnie wskazane wzorcowe odpowiedzi oraz większość błędów zawartych w pytaniach. Wspomniana analiza pozwala również oceniać wyniki dydaktyczne, wskazywać gorzej opanowane przez uczestników testu partie materiału, weryfikować różne metody nauczania.
 • Przy zapotrzebowaniu na pogłębioną analizę wyniki testu można w prosty sposób przesłać do specjalistycznego programu lub dowolnego arkusza kalkulacyjnego.(Opracowywana jest nowa wersja obliczająca wszystkie parametry statystyczne testu)
 • Wyniki wskazywane przez komputer mogą być w każdej chwili weryfikowane bez użycia komputera przy pomocy tradycyjnych szablonów.
 • Wyniki testu można szybko i estetycznie wydrukować na dowolnej drukarce zainstalowanej w systemie.

Współpraca oprogramowania i sprzętu.
W czasie sprawdzania kart odpowiedzi (testów) kamera TV przekazuje obraz karty testowej do komputera. W komputerze z obrazu wyodrębniane są wszystkie informacje potrzebne do oceny testu oraz rozpoznania imienia, nazwiska, grupy i wydziału osoby piszącej test. Wszystkie te dane zostaną automatycznie przekazane do odpowiednich rubryk bazy danych. W przypadku sytuacji awaryjnych lub konieczności późniejszej weryfikacji możliwe jest ręczne sprawdzenie testów przy pomocy szablonów. Szablony mogą być wykonane ręcznie poprzez wycięcie na typowej karcie testowej otworów w miejscach prawidłowych odpowiedzi. Przy użyciu drukarki laserowej szablony można wydrukować na przeźroczystej folii. Wyniki testu, w których mogą być uwzględnione punkty uzyskane w teście, punkty dodatkowe oraz automatycznie wystawione oceny według wcześniej ustalonej skali ocen można wydrukować na drukarce.
przejdź na górę strony

Możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb

Program może być konfigurowany przez użytkownika w następujących zakresach:

 • Test może składać się z 10 do max 100 pytań.
 • Zadania są typu wielokrotnego wyboru, - prawidłowy jest tylko jeden z dziesięciu wariantów (A B C D E F G H I J). Oznacza to dyskwalifikację odpowiedzi z zaznaczonymi wieloma wariantami. Możliwe jest jednak odstępstwo od tej reguły. Zdarza się to najczęściej po analizie wyników, gdy zauważamy, że oprócz wskazanego prawidłowego wariantu (np. C) należy również uznać odpowiedź E. W takim przypadku, niezależnie, czy został zaznaczony wariant C, E, czy łącznie CE, zostanie uznany jeden punkt za to pytanie.
 • Dodatkowa opcja pozwala na sprawdzenie testów, w których prawidłowa jest jedna lub kilka odpowiedzi. Pytanie z odpowiedziami identycznymi z kluczem otrzymuje jeden punkt. Zero punktów otrzyma pytanie w przypadku jakiejkolwiek niezgodności z kluczem lub gdy klucz nie ma podanej prawidłowej odpowiedzi na to pytanie.
 • Program umożliwia stosowanie od jednej do sześciu wersji tego samego zestawu pytań. Większa niż jeden liczba wersji pozwala zmniejszyć odległości między piszącymi, bez ryzyka prostego 'podpatrywania odpowiedzi testu od sąsiada.
 • W teście może brać udział do 99999 osób z jednego z możliwych wydziałów (A, B, C, E, F, G, H, I, J, L, P, S, U, Y) - czyli łącznie 1399986 uczestników.
 • Niezależnie od wydziału każdy uczestnik może mieć przypisaną grupę, numer kolejny lub numer indeksu

Analiza zadań testowych

Zastosowanie analizy pytań na podstawie wyników testu pozwala na głębszą ocenę efektów nauczania, a także oceniać same zadania testowe.

 • Analiza statystyczna testu

Po otwarciu okna analizy testu zostaną obliczone następujące parametry statystyczne całego testu:

 • wariancja . odchylenie standardowe
 • średnia punktów . rzetelność testu
 • moc różnicująca zadań
 • błąd standardowy pomiaru
  przejdź na górę strony

Na wykresie pokazane zostaną frakcje wyboru poszczególnych wariantów odpowiedzi dla grupy 27% najlepszych wyników testu a obok obliczenia parametrów statystycznych tego zadania:

 • łatwość zadania
 • moc różnicująca zadania
 • frakcja opuszczeń

Domyślnie kolejność zadań pokazywanych na wykresie wynika z porównania mocy różnicującej i frakcji wyboru odpowiedzi tak, aby możliwie jak najlepiej wskazać zadania, w których warto przeanalizować zarówno wskazanie klucza jak i treść samego zadania. Można również wybrać kolejność zadań od pierwszego do ostatniego. W polu opisanym: Statyst. Alternatywna zadania umieszczone są obliczenia frakcji wyboru wszystkich wariantów odpowiedzi dla kolejno: wszystkich testowanych uczniów, grupy 27% najgorszych wyni-ków, grupy 27% najlepszych wyników testu a na końcu moc różnicująca.

 • Analiza dystraktorów

Służy do wnikliwej diagnozy efektów nauczania oraz do ewentualnej weryfikacji poprawności zadania testowego - również zmiany wcześniej ustalonego klucza. Domyślnie wykres pokazuje wyniki podzbioru 27% najlepszych wyników w tym teście - Podzbiór W (Prop. Endorsing High). Można także wybrać analizę uwzględniającą Wszystkich uczestników testu (Prop. Endorsing Total) lub analizę na podstawie wyników podzbioru 27% najgorszych wyników - Podzbiór N (Prop. Endorsing Low).

 • Pytania zostaną uporządkowane tak, aby jako pierwsze pokazywały się te budzące największe wątpliwości
 • ułatwienie weryfikacji klucza punktowania.
 • Pytania zostaną uporządkowane według kolejnych numerów

Dla każdego pytania pokazywane są frakcje wyboru poszczególnych wariantów odpowiedzi (dystraktorów) dla wybranych grup. W ten sposób otrzymujemy informację jak często wybierany był dany wariant odpowiedzi. Przykładowy wygląd ekranu z danymi dotyczącymi jednego z pytań przedstawiono na rysunku 5.8.1. Na rysunku tym kolor zielony oznacza, że ten wariant był wskazany przez autora pytań jako prawidłowa odpowiedź (klucz). Kolory żółty i szary dotyczą błędnych wyborów (niezgodnych z kluczem!), przy czym kolor żółty dodatkowo zwraca uwagę na wariant, który może lepiej funkcjonować jako klucz. Warto porównać moc różnicującą dla wariantów B (0.18) i E (-0.06). Dla tego przykładu widać, że grupa najlepszych uczniów wybierała wariant B, dodatkowo B jako klucz funkcjonuje lepiej w tym zadaniu niż E. Wnioski wynikające z takiego wyniku mogą być różne.

 • omyłkowo wskazana wzorcowa odpowiedź E podczas gdy powinna być B. W takim przypadku łatwo można wyeliminować proste (mechaniczne) pomyłki osoby układającej pytania.

Po naniesieniu na wzorcu poprawek wszystkie testy mogą być ponownie automatycznie ocenione już według nowego klucza.

 • pytanie "podchwytliwe" - piszący zasugerowali się błędną wskazówką zawartą w pytaniu.
 • merytoryczny błąd w źródle, z którego czerpano wiadomości.

Słupki reprezentują frakcje wyboru poszczególnych wariantów odpowiedzi.

 • Zestawienia

Jeżeli jesteśmy w stanie pogrupować pytania według tematyki, to można również szybko ocenić wybiórczo stan wiedzy dotyczącej określonego tematu dla danej grupy. Przedstawia to kolejny rysunek:


W grupie Fiz udzielono średnio 71% prawidłowych odpowiedzi na zaznaczone pytania.

Wygodne, szybkie i bezbłędne sprawdzanie kart odpowiedzi

Program pozwala szybko sprawdzać duże liczby kart testowych (do 400 na godzinę) przy zaangażowaniu do tego celu jednej lub najlepiej dwóch osób. Zastosowane mechanizmy kontrolne eliminują praktycznie do zera możliwość popełnienia błędu. Dotyczy to pomyłek osób uczestniczących w przygotowaniu, przeprowadzaniu, a także sprawdzaniu testów. Po sprawdzeniu przy pomocy tego programu ok. 30000 prac nie zdarzyła się ani jedna uzasadniona reklamacja. Na rysunku przedstawiono wygląd ekranu komputera podczas sprawdzania kart testowych. Program może sygnalizować na bieżąco odpowiedzi podwójne (podlegające dyskwalifikacji), a także fakt braku jakiejkolwiek odpowiedzi na dane pytanie. W przypadku reklamacji lub, gdy ostrożny użytkownik chciałby skontrolować poprawność działania sprzętu, zawsze możliwe jest ręczne sprawdzenie wybranych kart testowych. Służą do tego celu szablony kontrolne drukowane na folii przeźroczystej.
przejdź na górę strony


Wynik sprawdzania jest natychmiast automatycznie wpisywany do bazy danych

W skład programu wchodzi prosta w obsłudze baza danych (kartoteka osób biorących udział w teście). Jeżeli wszyscy uczestnicy testu zostaną wpisani do tej bazy, to podczas sprawdzania testów komputer dokona automatycznie identyfikacji osoby i po obliczeniu liczby uzyskanych punktów wynik przypisze tej osobie. Przykładowy wygląd ekranu komputera z bazą danych przedstawiono poniżej.

przejdź na górę strony

Wyniki testu gotowe są zaraz po zakończeniu sprawdzania prac

Jeżeli istnieje potrzeba wystawienia ocen, komputer wykona to w ciągu kilku sekund. Skala ocen może być wcześniej przygotowana a w razie potrzeby dostosowana do bieżących potrzeb. Przykładową skalę ocen przedstawiono na rysunku:

Po wystawieniu ocen można skorygować skalę,

jeżeli na przykład okaże się, że test był zbyt trudny. Pomocna może okazać się statystyka wystawionych ocen - patrz rysunek:

Istnieje również możliwość uwzględniania punktów dodatkowych -będą one automatycznie dodane do wyniku testu i uwzględnione w ocenie końcowej.

Wszystkie wyniki mogą być szybko i estetycznie wydrukowane

Podłączenie do komputera dowolnej drukarki pozwoli wydrukować listę uczestników testu wraz z ocenami i uzyskanymi punktami. Wydruk statystyki poprawnych odpowiedzi na poszczególne pytania umożliwi merytoryczną ocenę pytań. Poniżej przedstawiono fragmenty wydruku statystyki odpowiedzi na poszczególne pytania. Na pierwszym rysunku pytania uporządkowane są kolejno według numerów, a na drugim - według liczby poprawnych odpowiedzi.
przejdź na górę strony


Rysunek poniżej przedstawia fragment wydruku wyniku testu w jednej z wielu możliwych konfiguracji.

 


przejdź na górę strony


Każda nowa wersja to wiele poprawek i nowych udogodnień. Dla użytkowników wersji poprzednich - bezpłatna aktualizacja.

Zmiany w wersji 8.4.2

 1. Poprawiono odświeżanie widoku tabeli przeplotów po wczytaniu nowego schematu testu.
 2. Wprowadzono możliwość kopiowania i wklejania rekordów w tabeli "Baza danych".

Zmiany w wersji 8.4.1

 1. Wprowadzono bezpieczne - szyfrowane pobieranie aktualizacji.
 2. W systemie Windows 11 zminimalizowane okna programu "znikają" - nie ma możliwożliwości ich przywrócenia. W oczekiwaniu na update systemu wprowadzono rozwiązanie omijające ten problem - wystarczy kliknąć ikonkę żądanego okna w oknie głównym programu. Problem ten nie występuje w Windows 10.
 3. Wprowadzono dodatkową kontrolę długości wprowadzanych ręcznie danych (imię, nazwisko, grupa).

Zmiany w wersji 8.3.2

 1. TestyMAX - zostały dodane nowe bezpieczniejsze protokoły szyfrowania maili.
 2. Poprawiono błąd prezentacji łatwości zadań: w wyjątkowych sytuacjach mogła się zdarzyć suma > 100%.
 3. Dotychczasowe uproszczone obliczenia alternatywnych wartości mocy różnicującej zastąpione zostały precyzyjnymi. To w większoœci przypadków oznacza zmianę trudną do zauważenia, ale przydaje się przy niewielkiej liczbie zadań w teście.

Zmiany w wersji 8.2.4

 1. Poprawiono błąd drukowania kart odpowiedzi występujący w niektórych układach posortowanej bazy. Część kart mogła być podczas druku pomijana.
 2. Poprawiono błąd drukowania szablonów na folii. Po aktualizacji ze starszej wersji programu mógł występować problem z uruchomieniem drukowania szablonów.
 3. Poprawiono błąd uniemożliwiający dopisanie wyników sprawdzonej karty do bazy, jeżeli odczytany numer nie był w bazie obecny.

Zmiany w wersji 8.2.3

 1. Dodano dodatkowe pola do okna podglądu fragmentu sprawdzanej karty testowej. Teraz widoczne są tam pola odczytanej wersji i numeru. W oknie podglądu można także dokonać korekty odczytu tych wartości.
 2. W menu "Plik" została dodana dodatkowa funkcja wczytania dodatkowej listy nazwisk. Ta funkcja w przeciwieństwie do funkcji o nazwie "Wczytaj listę uczestników" nie powoduje utraty wcześniej zgromadzonych danych.

Zmiany w wersji 8.2.1

 1. Zmieniono sposób zaokrąglania sumy punktów. Wcześniej stosowana funkcja w nieoczekiwany sposób zaokrąglała liczby z częścią dziesiętną = 0,5:
  liczby parzyste zaokrąglane były w dół a nieparzyste w górę.
  np. 90,5 po zaokrągleniu wynosiło 90 a 91,5 po zaokrągleniu wynosiło 92
 2. Poprawiono odporność procedur importu klucza oraz listy uczestników testu na błędne dane.
 3. Poprawiono błąd wydruku statystyk zadań polegający na tym, że w wyjątkowych sytuacjach po zaznaczeniu więcej niż jedna odpowiedź w zadaniu mógł drukować się niekompletny komunikat o konieczności zmiany klucza w danym zadaniu.
 4. Poprawiono błąd podglądu fragmentu karty testowej przy weryfikacji braku odpowiedzi lub odpowiedzi wielokrotnych.

Zmiany w wersji 8.1.0

 1. Wprowadzono moduł aktualizowania używanego serwera baz danych.

Zmiany w wersji 8.0.2

 1. Poprawiono błąd wyświetlania w osobnym oknie kluczy dla poszczególnych wersji testu jeżeli w kluczu anulowano zadanie za pomocą znaku "-".
 2. Poprawiono błąd wyboru języka wydruku przy drukowaniu kart formularzy.

Zmiany w wersji 8.0.1

 1. Zastosowano nowszą wersję serwera Firebird o numerze 3.x w wersji "wbudowanej".
 2. Program posługuje się zestawem znaków Unicode - obsługuje wszystkie pisma świata.
 3. Wszystkie raporty są generowane przy użyciu uniwersalnego zestawu znaków UTF8, zmieniono sugerowany domyślny separator pól z tabulatora na średnik.
 4. Rozszerzono możliwości obsługi wydruków dla wersji anglojęzycznej.

Zmiany w wersji 7.5.8 - to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja tej wersji programu. Następne aktualizacje dostępne będą tylko dla nowej wersji: "Testy8".

 1. Zlikwidowano błędny komunikat o niepowodzeniu w trakcie wykonywania kopii (backup) bazy.
 2. Poprawiono błąd automatycznego wypełniania punktacji zadań przypisanych do wybranego poziomu (okno "Zarządzanie kluczem").
 3. W oknie ustawienia wydruków udostępniono regulację lewego i górnego marginesu wydruku.

Zmiany w wersji 7.5.7

 1. Poprwiono wydruki zastosowanej skali ocen, dostosowano je do możliwości zmiany precyzji sumy punktów.
 2. Wprowadzono rejestrację zmian klucza i wystawiania ocen w pliku logu - z rozszerzeniem .log.
 3. Wprowadzono poprawkę umożliwiającą używanie nazwiska z apostrofem - np O'Brien.

Zmiany w wersji 7.5.6

 1. Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem użytkownika polegającym na podmianie przeplotu lub klucza w teście, gdzie wcześniej już wczytano schemat testu z pomieszaną kolejnością odpowiedzi w zadaniach. Taki przypadek jest mało prawdopodobny ale możliwy w sytuacji, kiedy najpierw przez pomyłkę zostanie wczytany schemat testu a następnie użytkownik będzie chciał posłużyć się innym kluczem w starszej wersj zapisu.

Zmiany w wersji 7.5.5

 1. Program został przystosowany do współpracy z pakietem rozszerzeń "TestyMAX".
  Dzięki pakietowi rozszerzeń "TestyMAX" obrazy kart odpowiedzi (skany w formacie "jpg") są automatycznie zapisywane w bazie danych. Pozwala to w przyszłości zweryfikować oryginalny wygląd karty a także dokonać ponownego jej sprawdzenia.
  Planowana kolejna opcja ww pakietu pozwoli wysłać mailing z wynikami testu (i opcjonalnie z obrazem jego karty odpowiedzi) imiennie do każdego studenta.
  Pakiet ten należy dodatkowo zakupić.
 2. Poprawiono moduł obliczeń statystyk zadań - lepsze komunikaty i mniejsze wymagania co do liczebności danych.
 3. Poprawiono błąd obsługi łącza http powodujący blokowanie łącza po sprawdzeniu dostępnych aktualizacji.

Zmiany w wersji 7.5.4

 1. Poprawiony odczyt z formularza wersji nr 10 (czyli cyfry zero).
 2. Dodano korekcję zniekształceń beczkowatych obrazu. Dzięki temu odczyt formularzy niestarannie wypełnionych jest lepszy: kratki zaznaczone tylko na jednym brzegu, wcześniej w niektórych obszarach mogły nie być poprawnie odczytywane. Dotyczy to szczególnie zestawów A4 z kamerą o ogniskowej =6mm.
 3. Poprawiony wydruk (z uwzględnieniem stopnia rozjaśnienia wydruku kratek) pola ręcznego wpisywania numeru wersji w kartach imiennych. W przypadku niektórych drukarek to ma wpływ na pewność odczytu numeru wersji.
 4. Poprawiony układ wydruku statystyk zadań.

Zmiany w wersji 7.5.2

 1. Poprawiono obsługę "starego przetwarzania obrazu" dla niektórych typów kamer współpracujących z kartą PCI.
 2. Ulepszony odczyt niepoprawnie wpisywanego numeru wersji.

Zmiany w wersji 7.5.1

 1. Został wprowadzony nowy "silnik" przetwarzania obrazu. Dzięki temu skanowanie formularzy jest dużo prostsze i szybsze. Obsługa jest uproszczona, uzyskano lepszą jakoœć odczytu i lepszą odpornoœć na błędy wypełniania. Przez okres około roku dostępny będzie przycisk pozwalający na awaryjny powrót do starego "silnika".
 2. Poprawiono błąd powodujący, że program nie mogąc odnaleźć ostatnio przetwarzanego pliku testu (np po skasowaniu lub przeniesieniu pliku testu do innej lokalizacji) ustawiał nieprawidłowe opcje skanowania formularzy.
 3. Uzupełniono zapisywanie do pliku pełnej statystyki alternatywnej zadań testu.
 4. Poprawiono błąd polegajjący na generowaniu w pewnych przypadkach niekompletnych zestawień ststystyk standardów i poziomów.
 5. Poprawino wydruki wielostronicowe - dostosowane do druku przez drukarki PDF.
 6. Uporządkowano i rozszerzono możliwośsi wyboru statystyk działow, poziomów i standardów w różnych oknach programu.
 7. Uporządkowano okno ustawień i wprowadzono automatyczne ustawienia domyślne wydruku formularzy - kart odpowiedzi.
 8. Poprawiono błąd obliczania punktów za test powstający w przypadku zróżnicowania punktacji zadań w teście.
 9. Poprawiono działanie automatycznej aktualizacji - w Windows 8 po pobraniu aktualizacji mogło nie nastąpić uruchomuenie instalatora. Podczas kolejnych uruchomień programu ponownie sygnalizowana była konieczność pobrania aktualizacji. W takiej sytuacji konieczne było samodzielne odnalezienie i uruchomienie pobranego pliku (np. "Testy7.5.1.exe" w folderze "C:\Users\...\Documents\Testy7")

Zmiany w wersji 7.4.1

 1. Poprawiony "podgląd" treści zadania wywoływany z okna analizy zadań.
 2. Możliwość regulacji stopnia zaciemnienia tła szablonów drukowanych na folii.
 3. Dodano obsługę mowy syntetycznej standardu SAPI. Dzięki tej opcji użytkownik może wykorzystać zakupiony dowolny głos.
  Wcześniej program Testy współpracował wyłącznie z syntezatorem "Syntalk".
  Od wersji 8.1 system Windows posiada wbudowany głos mówiący w języku polskim.
 4. Zmieniono na skuteczniejszy algorytm wyboru zadań, które należy zweryfikować w pierwszej kolejności.
 5. Zakończono wsparcie dla systemu Windows95 i dla kart przetwarzania obrazu korzystających ze złącza ISA.

Zmiany w wersji 7.4.0

 1. Program obsługuje testy z losowo przestawianą kolejnością odpowiedzi w zadaniach we wszystkich wersjach testu.
 2. Zwiększono maksymalną liczbę odczytywanych wersji testu z 6 do 10 - wersja 10 to cyfra "0".
 3. Zwiększono do 10 maksymalną liczbę odpowiedzi w zadaniach.
 4. Program odczytuje informacje o kluczu, przeplocie, poziomach, standardach itd. zapisywane w nowym pliku "*.Schemat_testu" konsolidującym wszystkie informacje o kluczu, do tej pory rozproszone w wielu plikach.
 5. Wprowadzono dodatkowe opcje ułatwiające potwierdzanie wątpliwości odczytu odpowiedzi.
 6. Możliwość zapisywania do pliku pełnej statystyki alternatywnej zadań testu.
 7. Wprowadzono liczne drobne usprawnienia obsługi programu.

Zmiany w wersji 7.3.4

 1. Poprawiony eksport punktów dodatkowych w fomularzu typu "Szkoła".
 2. Lepsza funkcjonalność rozmieszczania okien na pulpicie.
 3. Program proponuje nazwy eksportowanych plików zawierające nazwę bieżącego testu.

Zmiany w wersji 7.3.3

 1. Poprawiona i rozszerzona obsługa punktów dodatkowych.
 2. Lepsza funkcjonalność okna statystyki zadań - przekazywanie identyfikatora zadania do programu Bank Zadań Testowych.
 3. Uproszczono procedury eksportu danych - wybór/zmiana domyślnego separatora pól możliwa jest z menu Plik.

Zmiany w wersji 7.3.2

 1. Dodano możliwość wyboru precyzji (liczba cyfr dziesiętnych) obliczania sumy punktów.
 2. Poprawiono błąd interpretacji znaku "-" eliminującego zadanie z klucza (unieważnienie zadania).
 3. Poprawiono błąd zapisu wyboru opcji "Typ testu - liczba poprawnych odpowiedzi w zadaniu" / "Poprawna jest jedna lub kilka odpowiedzi".

Zmiany w wersji 7.3.1

 1. Poprawiono błąd wczytywania pliku zaawansowanych parametrów klucza utworzonego przez stare wersje programu Bank Zadań Testowych.
 2. Poprawiono błąd wyboru skali z tabeli skali ocen.
 3. Automatyczne aktualizacjie programu.
 4. Dodano zestawienie opuszczeń w oknie analizy zadań.

Zmiany w wersji 7.2.5

 1. Automatyczne powiadomienia o dostępnej aktualizacji.
 2. Możliwość anulowania zadania i wyłączenia go z procesu odczytu karty odpowiedzi.
 3. Poprawiono przypadkowo przestawione tytuły kolumn bazy danych w pliku tekstowym definiującym tytuły kolumn w formularzu "Szkolnym".
 4. Poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych sytuacjach odczyt formularza "Szkolnego".
 5. Wprowadzono kilka udogodnień chroniących przed popełnianiem najczęściej powtarzających się błędów obsługi w oknie odczytu karty odpowiedzi.

Zmiany w wersji 7.2

 1. Poprawiono błąd wyboru skali ocen powstający przy wystawianiu ocen z jednoczesną edycją skali.
 2. Możliwość otwierania wybranego testu poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pliku bazy danych testu na skrót do programu, (również na główne okno programu zawierajšce menu).

Zmiany w wersji 7

 1. Zmiana serwera baz danych i dzięki temu znaczna poprawa bezpieczeństwa danych.
 2. Wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń integralności bazy danych.
 3. Znaczne zwiększenie komfortu obsługi.
 4. Dodano podział na standardy wymagań.
 5. Do eksportu statystyk dodano frakcję opuszczeń.
 6. Możliwość edycji standardów i poziomów wymagań.
 7. Możliwość wykonania kopii typu Backup bazy danych.

Zmiany w wersji 6

 1. Poprawiono błędy występujiące w wersji 5.

Zmiany w wersji 5.2

 1. Nowy typ formularza - szkolnego z możliwością kodowania przez ucznia symbolu miasta, symbolu szkoły, klasy i numeru z dziennika. Formularze takie przeznaczone są głównie dla samorządów badających osiągnięcia w swoim regionie, twórców ogólnopolskich konkursów i olimpiad.. Użytkownik może sam wybrać odpowiednie dla swoich potrzeb pola kodowania umieszczone na formularzu.
 2. Większe możliwości wyboru opcji wygliądu formularza typowego.

Zmiany w wersji 5.1

 1. Poprawiono błędy występujiące w wersji 5.0.

Zmiany w wersji 5.0

 1. Nowa struktura baz danych - pełna zgodność z poprzednimi wersjami!.
 2. Zniesione liczne ograniczenia rozmiarów pól. Punkty ułamkowe, ujemne - dowolna konfiguracja.
 3. zróżnicowane wagi zadań, podział na działy, poziomy wymagań.
 4. indywidualne oceny opisowe poszczególnych uczniów.
 5. liczba rozwiązanych zadań w podziale na badane umiejętności.
 6. liczne udogodnienia w zarządzaniu danymi.

Zmiany w wersji 4.13.1

 1. Procentowa skala ocen - również uwzględniająca zadania anulowane.

Zmiany w wersji 4.13

 1. Program współpracuje ze specjalną kamerą USB. Teraz można używać notebooka - system staje się bardziej mobilny!.

Zmiany w wersji 4.12

 1. Program dostosowano do współpracy z Bankiem Zadań Testowych - odczyt identyfikatora zadania i dołączanie tego identyfikatora do wydruków i plików wyjściowych.
 2. Bezpośrednie łączenie z programem "Bank Zadań Testowych" - wyświetlanie treści omawianych zadań.

Zmiany w wersji 4.11

 1. Automatyczna konfiguracja baz danych - podczas pierwszego uruchomienia programu.
 2. Zapisywanie statystyki zadań (łatwość i moc różnicująca) do pliku.
 3. Możliwość samodzielnego drukowania uniwersalnych kart odpowiedzi.
 4. Możliwość wystawiania ocen według standaryzowanej skali.
 5. Wykrywanie błędnego opracowania przeplotu i możliwość jego automatycznej naprawy.

Zmiany w wersji 4.10

 1. Poprawiono współpracę programu z systemami Windows200, XP. W niektórych komputerach pracujących z tymi systemami operacyjnymi program potrafił "znikać" w trakcie pracy.
 2. Ulepszone przetwarzanie obrazu
 3. Obsługa nowego typu karty (4) przetwarzania obrazu
 4. Brak ograniczenia długości (teraz do 255 znaków) ścieżki katalogu, w którym są zapisane pliki ankiety. (dotyczy tylko nowych plików bazy danych wyższego poziomu - utworzonych w tej wersji programu)
 5. Dowolne sortowanie widoku bazy danych 6. Program zapamiętuje położenie okien

Zmiany w wersji 4.9

 1. Obsługa karty przetwarzania obrazu w trybie P&P
 2. Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych
 3. Ocena testów, w których poprawne odpowiedzi mogą być kombinacją kilku wariantów, na przykład: prawidłowe rozwiązanie zadania to jednoczesne zaznaczenie ACDE i tylko za taką odpowiedź jest przyznawany jeden punkt.

Zmiany w wersji 4.8

 1. Nowa, lepsza statystyka testu
 2. Przystosowanie do współpracy z Windows XP

Zmiany w wersji 4.7

 1. Przystosowanie do współpracy z kartą ze złączem PCI.
 2. Praca w systemach WIN 9x, ME, 2000
 3. Poprawiona obsługa różnych typów drukarek.

Zmiany w wersji 4.6

 1. Wbudowana opcja drukowania indywidualnych kart ankietowych.
 2. Wczytywanie i zapisywanie danych tekstowych (lista, przeplot itd.) z możliwością wyboru separatora.

Zmiany w wersji 4.5

 1. Analiza porównawcza dystraktorów zastąpiona możliwością obliczania analizy dystraktorów dla: podzbioru N, podzbioru W, wszystkich uczestników testu.
 2. Okno formatowania wydruku (lub listy z wynikami) - rozdzielono pole imienia i nazwiska. Dzięki temu można w razie potrzeby imię i nazwisko zapisać w jednym wspólnym polu bazy danych, a drugie przeznaczyć na np. numer albumu.
 3. Lista z wynikami może zostać zapisana na dysku w formacie ustalonym w oknie wydruku. Wykorzystanie - np. protokół egzaminu dla dziekanatu.
 4. Poprawiona pewność odczytu czytnika optycznego.
 5. Rozbudowana procedura drukowania imiennych kart odpowiedzi.
 6. Dodana w opcjach możliwość ustalenia liczby dystraktorów (wariantów odpowiedzi) od 1 do 5. Dotyczy to odczytywania kart odpowiedzi i drukowania imiennych kart odpowiedzi.
 7. W oknie szablonu dodano możliwość zaznaczenia opcji wydruku: Druk kliszy. Pozwala to wydrukować własny wzór kliszy do drukowania kart uniwersalnych (kolor niebieski - cyjan) Zakres zmian wydruku taki jak w opcjach testu.
 8. W opcjach sprawdzania kart odpowiedzi (optyczny czytnik) można zaznaczyć odczyt starych kart z trzy-cyfrowym numerem lub nowych z cztero-cyfrowym numerem ident.
 9. Poprawiona statystyka wystawionych ocen - uwzględnia wszystkie nazwy pojawiające się w bazie danych w polu oceny, nawet te dopisane ręcznie.
 10. Dodana do okna statystyki ocen, statystyka punktów uzyskanych w teście - rozkład punktów.


przejdź na górę strony