Program gromadzi w specjalnej bazie danych zadania testowe typu zamkniętego. Pozwala konstruować nowe testy używając zadań wyselekcjonowanych z bazy. Wydruki mogą być automatycznie formatowane z przeznaczeniem do czarno-białego lub kolorowego druku. Osobno przygotowywana jest wersja "autorska". Po przeprowadzeniu testu wczytuje dane statystyczne opisujące poszczególne zadania.

Opinie użytkowników:
» COSSG w Koszalinie

Program jest ciągle rozwijany i obecnie prezentacja nie pokazuje wszystkich jego funkcji.
Pobierz spakowany film AVI (15MB)
» prezentacja Banku Zadań

Obejrzyj prezentację teraz
» Historia zmian w kolejnych wersjach programu Bank Zasań Testowych

Pobierz darmowy program: » Bank Zadań Mini

Program pozwala na:

 • edycję zadań istniejących (poprawianie, usuwanie, dodawanie)
 • dokonanie wyboru zadań przeznaczonych do testu spośród istniejącego zbioru zadań
 • sprawdzenie i automatyczną korektę równomierności rozkładu prawidłowych odpowiedzi (werstraktorów)
 • W rezultacie bezbłędnego przebiegu procedury tworzenia testu otrzymujemy:

 • kilka wersji testu gotowych do wydruku w edytorze tekstu sformatowane według życzenia użytkownika w sposób zapewniający maksymalną oszczędność papieru
 • wzorzec odpowiedzi gotowy do wczytania przez program TESTY
 • przeplot gotowy do wczytania przez program TESTY
 • Liczba zadań zgromadzonych w jednej bazie jest ograniczona wyłącznie pojemnoœcią dysku, na którym są przechowywane bazy.
 • Zadania mogą mieć do 10 odpowiedzi.
 • Utworzone testy mogą składać się z max. 200 zadań, jednak trzeba pamiętać, że jeżeli test ma być sprawdzany za pomocą programu "Testy" to nie może mieć więcej niż 100 zadań.
 • Każdy test może zostać utworzony w kilku wersjach (1-10). Wersja testu > 1 oznacza inną kolejność (losowe mieszanie) zadań niż dla wersji nr 1.
 • Kolejność odpowiedzi w zadaniach testu może zostać losowo pomieszana przez program inaczej dla każdej wersji.

Baza danych

Widok okna zarządzającego bazą zadań testowych

Oprócz treści zadań, przechowywane są tam dodatkowe informacje dotyczące zadania:
ˇ Klucz prawidłowej odpowiedzi
ˇ Ilustracja dołączona do zadania
ˇ Informacja o typie konstrukcji zadania
ˇ Nazwisko autora
ˇ Data utworzenia
ˇ Przypisanie do działu
ˇ Przypisanie do tematu związanego z działem
ˇ Poziom (trudności według autora)
ˇ Standard
ˇ Grupa (grupa zadań odnosząca wspólnego opisu)

Oraz statystyki użycia zadań:
ˇ Ile razy zadanie było wykorzystywane
ˇ Daty użycia zadania
ˇ Łatwość zadania (lista wszystkich przypadków użycia i średnia)
ˇ Moc różnicująca (lista wszystkich przypadków użycia i średnia)
ˇ Frakcja opuszczeń (lista wszystkich przypadków użycia i średnia)

selekcja zadań

Widok okna selekcji zadań testowych

Nowy test powstaje z zadań wybranych z bazy. Można dodawać zadania pojedynczo lub całymi grupami zadań losowo wybieranych z puli zadań spełniających kryteria zadanej selekcji. Pojedyncze zadania można usuwać i zastępować innymi. Program automatycznie przygotowuje pliki zawierające informacje o kluczu i przeplocie - dla programu TESTY.

nowy test

Widok okna przygotowania testu

Wydruki (pliki w formacie RTF odczytywane przez edytory tekstu typu MS Word, OpenOffice itp.) są formatowane automatycznie - według wybranego schematu doboru czcionek, kolorów, odstępów itd. Osobno może zostać wydrukowana wersja autorska zawierająca dodatkowo wskazaną prawidłową odpowiedź, oraz numer zadania w bazie.Każda nowa wersja to wiele poprawek i nowych udogodnień. Dla użytkowników wersji poprzednich - bezpłatna aktualizacja.

Zmiany w wersji 4.3.1

 1. Wprowadzono bezpieczne - szyfrowane pobieranie aktualizacji.
 2. W systemie Windows 11 zminimalizowane okna programu "znikają" - nie ma możliwożliwości ich przywrócenia. W oczekiwaniu na update systemu wprowadzono rozwiązanie omijające ten problem - wystarczy kliknąć ikonkę żądanego okna w oknie głównym programu. Problem ten nie występuje w Windows 10.

Zmiany w wersji 4.2.8

 1. Dodano możliwość importu zadań zapisanych w formacie Aiken - taki format eksportu ma serwis "Moodle".
 2. Poprawiono błąd "zapętlenia się" startu programu, wymuszonego przez program Testy (opcja "Pokaż treść zadania") Problem występował, gdy baza danych Banku Zadań była niedostępna.
 3. Poprawiono błąd mogący się pojawić podczas zautomatyzowanego usuwania zbędnych odstępów w zadaniach. Pewna szczególna konstrukcja zadań mogła powodować zawieszenie się programu.
 4. Poprawiono błąd, niewłaściwego rozszerzenia zapisywanego wyboru zadań. W pewnych sytuacjach, zamiast ".txt" mogło być nadawane rozszerzenie ".Schemat_testu".

Zmiany w wersji 4.2.6

 1. W oknie bieżącego testu do przycisku zapisu wyboru zadań została dodana opcja "Zapisz w formacie Aiken". Taki format pozwala importować test do serwisu Moodle
 2. Zastosowany serwer Firebird 3 ma błąd, który powoduje problemy po wykonaniu kopii (Backup) bazy danych. Utworzenie nowej bazy Banku Zadań poprzedzone automatycznym backupem wywoła błąd "Connection shutdown". Czekam na poprawienie serwera przez Autorów a tymczasem jedynym sposobem jest zamknięcie i ponowne uruchomienie programu.

Zmiany w wersji 4.2.5

 1. Wprowadzono drobne zmiany uniemożliwiające przypadkową modyfilację schematu odpowiedzi oraz wstępu grupy zadań.
 2. Poprawiono tworzenie akapitów w plikach wynikowych testu (rtf).
 3. Poprawiono stabilność serwera podczas zrywania połączenia po długiej bezczynności programu.
 4. Poprawiono stabilność procedury uruchamiania programu wywołanego przez program TESTY w celu pokazania treści analizowanego zadania.
 5. Poprawiono procedurę usuwania wielokrotnych spacji i pustych wierszy. W dotychczasowej wersji dopisywał się na końcu zadania pusty wiersz. Podobna sytuacja miała miejsce po korektach słownikowych.
 6. Poprawiono błąd, który powstał w wersji 3.5.1.478, polegający na zablokowaniu możliwości zmiany niektórych ustawień schematu wydruku.
 7. Przy okazji dostosowywania programu do działania w sieci, zagubiła się możliwość otwierania bazy metodą "drag & drop". Błąd poprawiono.
 8. Poprawiono błąd zrywania połączenia z serwerem baz danych występujący tylko podczas pierwszego uruchomienia programu..

Zmiany w wersji 4.1.0

 1. W wersji 4.1.0.590 przestały działać backupy końcowe. Błąd poprawiono.
 2. Wprowadzono moduł aktualizowania używanego serwera baz danych.
 3. Program został dostosowany do obsługi połączeń sieciowych. Wprowadzono blokadę edytowanego rekordu dla innych użytkowników. Program we współpracy z bazą danych rozgłasza do innych użytkowników alerty o dokonanych zmianach.

Zmiany w wersji 4.0.0

 1. Zastosowano nowszą wersję serwera Firebird o numerze 3.x w wersji "wbudowanej".
 2. Serwer Firebird3.0 pozwala na bezpieczne szyfrowane połączenia sieciowe.

Zmiany w wersji 3.6.1 - to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja tej wersji programu. Następne aktualizacje dostępne będą tylko dla nowej wersji: "Bank Zadań4"

 1. Dostosowano moduł importu danych statystycznych zadania do nowej wersji programu Testy -"Testy8".
 2. Dostosowano moduł wczytywania archiwalnego testu poprzez odczyt pliku korelacji w formacie CSV wygenerowanego w nowej wersji programu Testy -"Testy8".

Zmiany w wersji 3.6.0

 1. Dodano moduł sprawdzania pisowni.
 2. Poprawiono błąd obsługi łącza http powodujący blokowanie łącza po sprawdzeniu dostępnych aktualizacji.
 3. Poprawiono błąd, który w niektórych sytuacjach mógł uniemożliwić selekcję zadań z przypisanym tematem o nazwie identycznej z użytą w innym dziale.

Zmiany w wersji 3.5.2.485

 1. Poprawiono błąd uniemożliwiający zapisywanie ilustracji zadań do pliku.
 2. Poprawiono skuteczność weryfikacji błędów obsługi przy przygotowaniu testu.
 3. Poprawiono błąd, który nie pozwalał na jednoczesną selekcję zadań pozbawionych tematu i z przypisanym tematem.

Zmiany w wersji 3.5.1.478

 1. Poprawiono błąd uniemożliwiający skasowanie wpisu listy (np. listy poziomów).
 2. Poprawiono błąd, który powodował, że niektóre ustawienia schematu wydruku nie były zapamiętywane.
 3. Usprawniono tworzenie "klonów".

Zmiany w wersji 3.5.1

 1. Wprowadzono możliwość losowego przestawiania kolejności odpowiedzi w zadaniach we wszystkich wersjach testu.
 2. Zwiększono maksymalną liczbę tworzonych wersji testu z 6 do 10.
 3. Zwiększono do 10 maksymalną liczbę odpowiedzi w zadaniach.
 4. Wprowadzono możliwość tworzenia grup zadań - ze wspólnym wstępem. Do wstępu grupy można dodać dowolną liczbę ilustracji. W trakcie generowania testu zawierającego grupy zadań program zadba o to, żeby zadania z każdej użytej tam grupy zostały umieszczone razem po ich wspólnym wstępie. Dotyczy to wszystkich wersji testu bez względu na uporządkowanie według typu zadania.
 5. Bardziej przejrzyste i logiczne użycie opcji mieszania kolejności zadań i mieszania kolejności odpowiedzi w zadaniu spowodowało, że tworzenie nowego testu jest teraz dużo wygodniejsze.
 6. Poprawiono działanie zadań z kluczem skaładającym się z kliku odpowiedzi lub braku odpowiedzi prawidłowej.
 7. Informacje o kluczu, przeplocie, poziomach, standardach itd. są obecnie zapisywane w nowym pliku "*.Schemat_testu" konsolidującym wszystkie informacje o kluczu, do tej pory rozproszone w wielu plikach. To przyspiesza i ułatwia przekazywanie klucza do programu Testy.
 8. Wprowadzono liczne drobne usprawnienia obsługi programu.

Zmiany w wersji 3.4.7

 1. Przygotowanie programu do możliwości zainstalowania planowanej wersji 3.5.
 2. Poprawiono błąd utrudniający wprowadzenie pierwszego zadania do pustej bazy.
 3. poprawiono odporność programu na występowanie problemów systemu plików.
 4. Wprowadzono liczne drobne usprawnienia obsługi programu.

Zmiany w wersji 3.4.5

 1. Poprawiono błąd mogący powodować zawieszanie się programu w trakcie generowania testów.
 2. Poprawiono skuteczność eliminacji podziału zadań w trakcie generowania testów.
 3. Wprowadzono możliwość wczytywania statystyk zadań z pominięciem wartości parametrów statystycznych.
  Opcja ta jest przydatna jeżeli test pisze wyjątkowo niewielka liczba osób - do historii użycia zadania dodaje się tylko data.
 4. Wprowadzono dodatkową funkcję służącą do usuwania zbędnych linii i spacji w zadaniach.

Zmiany w wersji 3.4

 1. Generowanie testów zostało przyspieszone ok. 5-krotnie.
 2. W schematach wydruku dodano opcję kropek po numerach zadań i po wariantach odpowiedzi.
 3. W schematach wydruku dodano opcję wyrównywania akapitów.
 4. Poprawiono drobne błędy obsługi schematów wydruku i listy tematów.
 5. Wprowadzono drobne usprawnienia obsługi selekcji zadań.

Zmiany w wersji 3.3

 1. Poprawiono wydruk komentarzy w wersji autorskiej.
 2. Poprawiono selekcję frakcji opuszczeń.
 3. Ułatwiono zarządzanie listą autorów, typów, poziomów, standardów, działów i tematów zadań.
 4. Poprawiono wczytywanie zadań do bazy z pliku tekstowego.
 5. Zwiększono poziom bezpieczeństwa pobierania i instalowania aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.2.3

 1. Automatyczne pobieranie i instalacja aktualizacji.
 2. Poprawiono błąd polegający na możliwości zawieszania się programu w pewnych wyjątkowych okolicznościach podczas automatycznego wybierania zadań do testu.
 3. Poprawiono wyświetlanie dostępnych tematów w oknie Selekcji Zadań - teraz dodawany jest dodatkowy element listy reprezentujący zadania bez przypisanego tematu.
 4. Możliwość otwierania wybranego Banku Zadań poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pliku bazy danych na skrót do programu.

Zmiany w wersji 3.2.2

 1. Automatyczne powiadomienia o dostępnej aktualizacji.
 2. W oknie Schematu Wydruku można wybrać, czy schematy odpowiedzi mają być drukowane na początku testu, czy przed grupami zadań.

Zmiany w wersji 3.2

 1. W oknie Bieżącego testu można zdecydować, czy zadania do testu mają być wybierane kolejno czy losowo.
 2. Możliwość wyświetlenia podsumowania bieżącego testu.
 3. W oknie Bieżącego testu osobno określa się liczbę wersji testu i osobno liczbę wersji autorskich.

Zmiany w wersji 3

 1. Zmiana serwera baz danych i dzięki temu znaczna poprawa bezpieczeństwa danych oraz szybkości selekcji zadań.
 2. Wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń integralności bazy danych.
 3. Znaczne zwiększenie komfortu obsługi.
 4. Dodano podział na standardy wymagań.
 5. Do historii użycia zadania dodano frakcję opuszczeń.
 6. Do każdego zadania można dodać komentarz z możliwością drukowania (komentarza) w wersji autorskiej.
 7. Możliwość edycji standardów i poziomów wymagań.
 8. Automatyczne wykonywanie kopii typu Backup bazy danych (również kopii tymczasowych).