Historia zmian w kolejnych wersjach programu ANKIETY

Kreator formularzy ankietowych pozwala szybko utworzyć dowolny formularz!

Przykłady kart ankietowych:
» Karta "4pytania na osobę" | » Karta "6pytań na osobę" | » Karta do 100 pytań" | » Karta utworzona za pomocą kreatora |
» Karta dla Lektoratu J. Obcych

» Przykładowy wydruk "metryczki" ocenionej osoby

» Opinie użytkowników: Ankiety oceniające proces dydaktyczny Akademii Medycznej w Gdańsku.


Przygotowanie i samodzielny druk kart ankietowych pozwalających na ocenę kilku nauczycieli akademickich (do 16) na jednej karcie. Każda grupa studencka otrzyma kartę z nazwiskami "swoich" nauczycieli. Podczas wczytywania danych z kart nastąpi automatyczne sortowanie danych. Koszt i pracochłonnoć przeprowadzenia ankiety może zmniejszyć się nawet kilkunastokrotnie - zamiast druku i odczytu 3200 kart ankietowych, wydruk i wczytanie 200 kart ankietowych.


Przepisy o akredytacji szkół wyższych wprowadzają obowiązek przeprowadzania okresowych ankiet, w których studenci oceniają poszczególnych pracowników lub katedry.
Oferowany przez nas system "Ankiety" przyspiesza i upraszcza rozwiązanie tego problemu.
W fazie początkowej umożliwia przygotowanie i wydrukowanie kart odpowiedzi. Proponujemy Państwu różne warianty kart ankietowych:

 1. Kreator formularza ankietowego pozwala samodzielnie rozplanować wszystkie elementy ankiety. Pytania mogą mieć do 10 wariantów odpowiedzi. Treść, położenie i czcionkę druku każdego pytania oraz położenie i parametry każdego pola odpowiedzi można określić samodzielnie. Maksymalnie do stu pytań.

 2. Ankiety tworzone automatycznie na podstawie ogólnych parametrów i bazy danych:
 • Ankieta może mieć po: 2 do 34 pytań dla każdego nauczyciela.
 • Dodatkowa opcja pozwala wydrukować karty do innego typu ankiet: wiele pytań dla jednego zakładu (nauczyciela) - do stu pytań.
 • Treść pytań można zredagować samodzielnie. .Na jednej karcie można umieścić nazwiska od 1 do 16 nauczycieli - w zależności od wybranej liczby pytań na jedną osobę.
 • Można ustawić w opcjach liczbę wariantów odpowiedzi na jedno pytanie: od 1 do 5.
 • Grupy są kodowane poprzez dowolne cztero-cyfrowe numery identyfikacyjne.
 • Każdy z wariantów odpowiedzi może być oznaczony na drukowanych kartach ankietowych dowolnym symbolem (cyfra lub litera). Te same symbole będą użyte podczas wprowadzania do bazy danych wyników z odczytywanych z kart.

Opracowanie wyników ankiety
Dane zawarte w bazie danych zapisane w popularnym formacie dBase są odczytywane przez znane programy baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Razem z programem klient otrzyma przykładowe arkusze kalkulacyjne posiadające rozbudowane tzw. makra automatyzujące proces przetwarzania danych i drukowania wyników. Jednocześnie otwarty charakter arkusza kalkulacyjnego pozwala każdemu użytkownikowi przekształcać w dowolny sposób postać wydruków końcowych oraz ich zawartość. Firma Testy Komputerowe na życzenie klienta nieodpłatnie dopasuje arkusz do indywidualnych potrzeb.

Różne warianty kart ankietowych:

 1. Dowolna liczba pytań na jednego nauczyciela w zakresie od 2 do 34 - jedna karta służy do oceny max 16 nauczycieli lub zakładów. Na kartach może być wydrukowana treść maksymalnie siedmiu krótkich pytań.
 2. Jedna karta może zawierać do 100 pytań oceniających tylko jednego nauczyciela lub jeden zakład. Treść pytań musi być wydrukowana na osobnej kartce.
 3. Dodatkowy uzupełniający typ karty - jedna karta służy do oceny 1 nauczyciela wybranego z listy max 62 nazwisk. Na kartach może być wydrukowana treść maksymalnie siedmiu krótkich pytań.
 4. Przy pomocy kreatora formularzy ankietowych można swobodnie rozplanowywać położenie kratek do zaznaczania odpowiedzi i towarzyszącego im tekstu, treści pytań itp.

Przygotowanie pytań ankiety
Jeżeli liczba pytań dotyczących jednego nauczyciela nie przekroczy siedmiu, to mogą one być drukowane na wszystkich kartach ankietowych. Można je przygotować samodzielnie i wpisać do pliku tekstowego mieszczącego się w folderze programu. Jeżeli pytań ma być więcej to można skorzystać z kreatora formularzy lub umieścić je na osobnej kartce.

Przygotowanie danych potrzebnych do wydrukowania kart

 • W najprostszym przypadku żadna baza danych nie jest potrzebna. Wystarczy zamówić w dowolnej drukarni druk odpowiedniej liczby kart ankietowych i po wypełnieniu przez osoby ankietowane wczytać dane. Zaletami takiej ankiety sąbardzo niskie koszty i minimalny nakład pracy.

W przypadku, gdy chcemy przeprowadzić ankietę oceniającą proces dydaktyczny na uczelni lub inną o podobnym charakterze, warto przygotować odpowiednią bazę danych. Na podstawie tej bazy program wydrukuje specjalne karty ankietowe. Każda taka karta wskazuje nazwisko ocenianej osoby lub nazwę jednostki organizacyjnej i podczas wczytywania wyników pozwala przypisać oceny tej właśnie osobie. Przy liczbie ocenianych nauczycieli wynoszącej setki osób takie rozwiązanie jest całkowicie pewne i przejrzyste. Najprostsza baza danych to:

numer kolejny, nazwisko (nazwa ocenianej jednostki) , liczba potrzebnych kart

na przykład:
211, Zarządzanie Semestr I,43
392,Administracja publiczna Sem.V,50
.....
100,Lektorat jez. obcych,50

Jeżeli liczba pytań w ankiecie jest mniejsza niż 35 to warto ocenić na jednej karcie więcej niż jedną osobę. Przy czterech pytaniach ankietowych na jednej karcie ocenimy aż 16 osób, przy 34 pytaniach - dwie osoby. W bazie danych oprócz nazwy grupy studenckiej umieszczamy kolejne nazwiska nauczycieli, którzy mają zajęcia z tą właśnie grupą. W ten sposób każda grupa otrzyma odpowiednią liczbę kart ankietowych z nazwiskami "swoich nauczycieli". Oszczędności czasu, papieru i zużycia drukarki wydają się oczywiste.


Fragment okna drukowania kart z wpisaną listą grup

Dodatkowym problemem może być ocena jednej osoby wybieranej z listy wielu nazwisk. Może to być na przykład lektorat języków obcych. W każdej grupie studenci mają zajęcia z różnymi lektorami (różne języki, stopnie zaawansowania). Do tego celu służy specjalny typ karty na której ocenia się tylko jedną osobę, ale dodatkowo należy wskazać jej nazwisko na wydrukowanej na tej karcie liście maksymalnie 62 nazwisk.

Kontrola i korekta błędów listy grup
Okno listy nauczycieli ułatwia odnalezienie i poprawienie błędów polegających na niedokładnym powtórzeniu tego samego nazwiska w różnych grupach. Znajduje się tam lista wszystkich różniących się między sobą pól nazwisk użytych w bazie drukowania kart. Jeżeli podczas przeglądania listy użytkownik dostrzeże sytuację niezamierzonego powtórzenia nazwiska, to może to poprawić zamieniając formę nieprawidłową- formą prawidłową nazwiska. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku nastąpi zamiana we wszystkich polach bazy drukowania kart. Zawartość listy zostanie uaktualniona. Dużym ułatwieniem jest automatyczne wyszukiwanie nazwisk z zadanym stopniem podobieństwa.


Okno listy nauczycieli

Kreator formularza
Pozwala w dowolny sposób projektować wygląd i funkcje formularza ankietowego. Każdy element budujący formularz dodaje się w dowolnym miejscu kliknięciem myszki. Program automatycznie dopasowuje współrzędne elementu do najbliższego wolnego miejsca w rastrze wyznaczonym przez zielone kratki. Jednocześnie w sposób niewidoczny dla użytkownika budowana jest baza danych pozwalająca odczytywać wypełniony formularz. Wszystkie właściwości nowo dodanego elementu określane są w okienku, w którym wystarczy wypełnić odpowiednie pola. Właściwościami elementu pola tekstowego jest sam tekst i czcionka wydruku. Właściwościami pola zaznaczania odpowiedzi są: numer pytania, liczba wariantów odpowiedzi i tekst, który później przy odczycie tej zaznaczonej odpowiedzi zostanie wpisany do bazy danych. Do formularza można w prosty sposób dodać elementy graficzne: ryciny, znaki firmowe itd.
przejdź na górę strony

Definiowanie właściwości pól formularza
W trakcie projektowania formularza-można zobaczyć jaki będzie efekt końcowy - podgląd wydruku

Wygodne, szybkie i bezbłędne odczytywanie danych z kart
Program pozwala szybko i bezbłędnie wprowadzać dane z dużej liczby kart ankietowych (ponad 1000 na godzinę) przy zaangażowaniu do tego celu jednej osoby. Na rysunku przedstawiono wygląd okna odczytu kart ankietowych podczas odczytu kart. Program może sygnalizować na bieżąco odpowiedzi podwójne (pomyłki), a także fakt braku jakiejkolwiek odpowiedzi na dane pytanie. Można automatycznie odrzucać karty nie wypełnione lub takie pytania, gdzie zamiast jednego zaznaczono dwa warianty odpowiedzi.


Odczyt karty

Dane z karty ankietowej są natychmiast automatycznie wpisywane do bazy danych
Okno bazy danych pokazuje wszystkie dane, które zostały wczytane z kart ankietowych. W trakcie wczytywania kolejnych kart, do bazy dopisują się kolejne rekordy. Należy zwrócić uwagę, że po wczytaniu jednej karty, do bazy może dopisać się nawet 16 nowych rekordów - w przypadku, gdy na tej karcie będzie 16 nazwisk nauczycieli. Ten sposób zapisywania danych został przyjęty ze względu na przejrzystość i łatwość dalszej analizy takich danych.


Baza danych z wczytanymi wynikami ankiety

Zautomatyzowany arkusz przetwarzania wyników ankiety. Program sam wczytuje wszystkie potrzebne dane, rozpoznaje liczbę pytań w ankiecie (do 22 max) i wykonuje obliczenia, pozwala każdemu użytkownikowi przekształcać w dowolny sposób postać wydruków końcowych oraz ich zawartość.


Każda nowa wersja to wiele poprawek i nowych udogodnień. Dla użytkowników wersji poprzednich - bezpłatna aktualizacja.

Zmiany w wersji 4.2.1

 1. Wprowadzono bezpieczne - szyfrowane pobieranie aktualizacji.
 2. W systemie Windows 11 zminimalizowane okna programu "znikają" - nie ma możliwożliwości ich przywrócenia. W oczekiwaniu na update systemu wprowadzono rozwiązanie omijające ten problem - wystarczy kliknąć ikonkę żądanego okna w oknie głównym programu. Problem ten nie występuje w Windows 10.

Zmiany w wersji 4.1.0

 1. Wprowadzono moduł aktualizowania używanego serwera baz danych.

Zmiany w wersji 4.0.1

 1. Zastosowano nowszą wersję serwera Firebird o numerze 3.x w wersji "wbudowanej".
 2. Analogicznie do wersji 3.3.2 - poprawiono błąd powodujący pomijanie nazwisk podczas wczytywania listy grup przygotowanej samodzielnie w innym programie. Taka sytuacja występuje, gdy to samo nazwisko jest zapisane w pliku listy identycznie ale przynajmniej jedna litera tego nazwiska jest raz pisana wielką literą a innym razem małą. Np.: ... mgr Jan Kowalski ... ... ... Mgr Jan Kowalski ...

Zmiany w wersji 3.3.2 - to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja tej wersji programu. Następne aktualizacje dostępne będą tylko dla nowej wersji: "Ankiety4"

 1. Poprawiono błąd powodujący pomijanie nazwisk podczas wczytywania listy grup przygotowanej samodzielnie w innym programie. Taka sytuacja występuje, gdy to samo nazwisko jest zapisane w pliku listy identycznie ale przynajmniej jedna litera tego nazwiska jest raz pisana wielką literą a innym razem małą. Np.: ... mgr Jan Kowalski ... ... ... Mgr Jan Kowalski ...
 2. Poprawiono procedury eksportu i importu list w formacie tekstowym. W przypadku niekompletnych wpisów, procedury eksportu i importu danych mogły powodować błędy.
 3. Poprawiono procedurę automatycznego podziału zbyt licznych grup dla formularza tworzonego za pomocą kreatora. Teraz limit liczby nazwik w grupie można określić samodzielnie.

Zmiany w wersji 3.3.0

 1. W projekcie formularza wprowadzono czcionkę "Unicode" To pozwala wprowadzać napisy w każdym znanym alfabecie.
  W tym samym formularzu, a nawet w jednym polu mogą być pomieszane różne zestawy znaków.
  Omawiana zmiana dotyczy wyłącznie projektu formularza. Nazwy grup i nazwiska nauczycieli pozostały nadal z ograniczoną pulą czcionek. Brak kompleksowej zmiany wynika z dwóch przyczyn:
  • Wiązałoby to się z prawdopodobnymi komplikacjami związanymi przenoszeniem projektu ankiety na inny komputer. Obecnie wykonanie takiej zmiany przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego sortowania powoduje konieczność modyfikacji ustawień serwera Firebird.
  • Informacja o takiej możliwości nie spotkała się z jakimkolwiek odzewem dotychczasowych klientów.
 2. Poprawiono błąd obsługi łącza http powodujący blokowanie łącza po sprawdzeniu dostępnych aktualizacji.
 3. Poprawiono automatyczne ustawienia domyślne wydruku.
 4. Zlikwidowano błędny komunikat o niepowodzeniu w trakcie wykonywania kopii (backup) bazy.

Zmiany w wersji 3.2.2

 1. Został wprowadzony nowy "silnik" przetwarzania obrazu. Dzięki temu skanowanie formularzy jest dużo prostsze i szybsze. Obsługa jest uproszczona, uzyskano lepszą jakoœć odczytu i lepszą odpornoœć na błędy wypełniania. Przez okres około roku dostępny będzie przycisk pozwalający na awaryjny powrót do starego "silnika".
 2. Dodano korekcję zniekształceń beczkowatych obrazu. Dzięki temu odczyt formularzy niestarannie wypełnionych jest lepszy: kratki zaznaczone tylko na jednym brzegu, wcześniej w niektórych obszarach mogły nie być poprawnie odczytywane. Dotyczy to szczególnie zestawów A4 z kamerą o ogniskowej =6mm.
 3. Uporządkowano okno ustawień i wprowadzono automatyczne ustawienia domyślne wydruku formularzy - kart odpowiedzi.
 4. Poprawiono działanie automatycznej aktualizacji - w Windows 8 po pobraniu aktualizacji mogło nie nastąpić uruchomuenie instalatora. Podczas kolejnych uruchomień programu ponownie sygnalizowana była konieczność pobrania aktualizacji. W takiej sytuacji konieczne było samodzielne odnalezienie i uruchomienie pobranego pliku (np. "Ankiety3.1.4.exe" w folderze "C:\Users\...\Documents\Ankiety3")

Zmiany w wersji 3.1.4

 1. Dodano obsługę mowy syntetycznej standardu SAPI. Dzięki tej opcji użytkownik może wykorzystać zakupiony dowolny głos.
  Wcześniej program Ankiety współpracował wyłącznie z syntezatorem "Syntalk".
  Od wersji 8.1 system Windows posiada wbudowany głos mówiący w języku polskim.
 2. Zakończono wsparcie dla systemu Windows95 i dla kart przetwarzania obrazu korzystających ze złącza ISA.
 3. Poprawione wydruki próbne po 2 szt. A5 na jednej kartce A4.

Zmiany w wersji 3.1.3

 1. Poprawiono zapamiętywanie długich ścieżek pliku projektu.
 2. Poprawiono procedurę tworzenia nowej grupy w oknie "Tabela Nazwisk".
 3. Poprawiono dostęp do pliku pomocy kontekstowej.
 4. Poprawiono wczytywanie listy grup.
 5. Poprawiono procedurę kasowania wszystkich nazwisk z okna "Tabela Nazwisk".
 6. Poprawiono wyszukiwanie nazwisk podobnych w "Tabeli Nazwisk".
 7. Poprawiono działanie podglądu obrazu kontrolnego z kamery.

Zmiany w wersji 3

 1. Zmiana serwera baz danych i dzięki temu znaczna poprawa bezpieczeństwa danych.
 2. Wprowadzono dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń integralności bazy danych.
 3. Znaczne zwiększenie komfortu obsługi.
 4. Dodano edycję treści pytań, listy imion i listy tytułów naukowych.
 5. Wprowadzona została nowa tabela nazwisk z podziałem na kolumny: Nazwisko, Imię, Tytuł naukowy. Program może automatycznie rozdzielić użyte nazwiska na ww. 3 kolumny.
 6. Tabela Grup została zmieniona. Do każdej grupy można wprowadzić do 64 nazwisk wybieranych z listy utworzonej w tabeli nazwisk. Grupy, w których liczba nazwisk ocenianych osób przekracza możliwość wydrukowania na jednej karcie formularza, mogą być automatycznie rozdzielane na mniejsze. Wiersze są numerowane, dodatkowo wprowadzona została kolumna zaznaczania wierszy do wykonywania poszczególnych operacji (np. druku)
 7. We wszystkich tabelach można zawartość sortować poprzez kliknięcie nagłówka wybranej kolumny (lub kilku kolumn)
 8. Wprowadzono łatwy i szybki sposób tworzenia nowych grup.
 9. W kreatorze formularza poszczególne pola można usuwać, kopiować i wklejać dzięki wprowadeniu menu wywoływanego prawym kliknięciem myszki.
 10. Możliwość wykonania kopii typu Backup bazy danych.


Zmiany w wersji 2

 1. Poprawiono błędy występujiące w wersji 1.

Zmiany w wersji 1.11

 1. Wyszukiwanie imion i tytułów naukowych i umieszczanie ich za nazwiskiem. Lista nauczycieli zaczynająca się od nazwiska pozwala łatwiej wykrywać pomyłki i sortować wyniki.

Zmiany w wersji 1.10

 1. Drukowanie po dwie karty na jednej kartce A4 - to może wielokrotnie! przyspieszyć proces drukowania. Większe możliwości modyfikacji wyglądu karty, zaijanie tekstu, marginesy wydruku.

Zmiany w wersji 1.9

 1. Program współpracuje ze specjalną kamerą USB. Teraz można używać notebooka - system staje się bardziej mobilny!

Zmiany w wersji 1.8.1

 1. Automatyczne wyszukiwanie powtórzeń nazwisk (uwzględniono drobne błędy w pisowni)
 2. Liczbę nazwisk nauczycieli drukowanych na jednej karcie zwiększono do 34
 3. Wprowadzono możliwość zmiany tekstów i czcionek na kartach z wieloma nazwiskami

Zmiany w wersji 1.7.2

 1. Poprawiono współpracę programu z systemami Windows2000, XP. W niektórych komputerach pracujących z tymi systemami operacyjnymi program potrafił "znikać" w trakcie pracy.
 2. Ulepszone przetwarzanie obrazu.
 3. W kreatorze formularzy dodana została możliwość definiowania pytań w układzie "pionowym" - z kratkami odpowiedzi jedna nad drugą. Obok tych kratek program może drukować nazwiska pobrane z bazy danych.
 4. Automatyczna konfiguracja baz danych - podczas pierwszego uruchomienia programu.
 5. Program zapamiętuje położenie okien

Zmiany w wersji 1.6

 1. Poprawione zostały błędy utrudniające tworzenie formularza za pomocą kreatora
 2. Obsługa nowego typu karty przetwarzania obrazu
 3. Brak ograniczenia długości (teraz do 255 znaków) ścieżki katalogu, w którym są zapisane pliki ankiety. (dotyczy tylko nowych plików bazy danych wyższego poziomu - utworzonych w tej wersji programu)

Zmiany w wersji 1.5

 1. Wprowadzony został kreator formularza ankietowego pozwalający samodzielnie rozplanować wszystkie elementy ankiety. Pytania mogą mieć do 10 wariantów odpowiedzi. Treść, położenie i czcionkę druku każdego pytania oraz położenie i parametry każdego pola odpowiedzi można określić samodzielnie. Maksymalnie do stu pytań.
 2. Wszystkie pozostałe typy ankiet mogą mieć do 7 wariantów odpowiedzi (z niewielkimi ograniczeniami)

Zmiany w wersji 1.4

 1. Dowolna liczba pytań na jednego nauczyciela w zakresie od 2 do 34
 2. Liczba pytań drukowanych na kartach zwiększona do siedmiu
 3. Ustawianie w opcjach symboli oznaczających kolumny wariantów odpowiedzi - do wydruków kart i odczytu danych z kart. Tak więc zamiast A,B,C,D może być na przykład 1,2,3,4
 4. Wszystkie typy ankiet mogą mieć do 5 wariantów odpowiedzi
 5. Przystosowanie do systemu Windows XP
 6. Numer identyfikacyjny karty może składać się z max. czterech cyfr zamiast dotychczasowych trzech - drukowanie i odczyt.

Zmiany w wersji 1.3

 1. Dodatkowy typ kart (drukowanie i wczytywanie) pozwalający ocenić wybraną jedną z max. 62 osób. Lista nazwisk jest wydrukowana na karcie. Może to być na przykład lista lektorów języków obcych.
 2. Wyszukiwanie tekstu.
 3. Szybsze drukowanie kart ankietowych.

Zmiany w wersji 1.2

 1. Przystosowanie do współpracy z kartą ze złączem PCI.
 2. Praca w systemach WIN 9x, ME, 2000
 3. Poprawiona obsługa różnych drukarek.

Tę stronę odwiedziło: Licznik osób (od 11-03-2007)
przejdź na górę strony